به درستی و خردورزانه گفته شده است: برای مبارزه با تاریکی، شعله شمعی بیفروزیم!

بی شک نویسنده و ناشر و خواننده، در جستجوی معرفت و محک زدن اندیشه اند، و می خواهند در راه اعتلای اندیشه و فرهنگ وهنر و علم بکوشند.
امید ایرانیان هم از بدو تاسیس در خرداد ۱۳۸۰، کوشیده است که شعله شمعی باشد، تا در حد توان و طاقت خویش ، تاریکی جهل را بزداید.

از نقد و نظر شما استقبال می کنیم.

انتشارات امید ایرانیان
^ بالا